Manuel Lugrís Freire (1863-1940)

Anterior
EDICIONES
 
Gramática do idioma galego, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2006.
 
ESTUDIOS
 
Boletín da Real Academia Galega, 367 (2006). [Monográfico sobre Manuel Lugrís Freire]. (Índice).
Manuel Lugrís Freire: Día das Letras Galegas 2006, coord. Antón Santamarina Fernández y Anxo Tarrío Varela Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2006.
Manuel Lugrís Freire: do texto ao escenario, ed. Manuel F. Vieites, Vigo: Galaxia, 2006. (Índice). (Reseñas).
 
Bernárdez Vilar, Xoán, "A Manuel Lugrís Freire, no seu día", Encrucillada: Revista galega de pensamento cristián, 147 (2006), pp. 106-112.
Campos Villar, Xabier, "A relación de Curros con Lugrís Freire: entre a amizade e a admiración", Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o Seu Tempo": (Celanova, 13-15 de setembro do 2001), ed. Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo y Begoña Tajes Marcote, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2004, vol. II, pp. 53-63.
Campos Villar, Xabier, "A traxectoria narrativa de Manuel Lugrís Freire", Raigame: Revista de arte, cultura e tradicións populares, 23 (2006), pp. 46-53.
Campos Villar, Xabier, Lugrís Freire, unha biografía, Vigo: Galaxia, 2006.
Campos Villar, Xabier, Manuel Lugrís Freire: vida e escolma, Vigo: Galaxia, 2006.
Campos Villar, Xabier, "Dicionario" Manuel Lugrís Freire, Santa Comba (A Coruña): TresCtres, 2006.
Campos Villar, Xabier, "A evolución ideolóxica de Manuel Lugrís Freire", Madrygal, 10 (2007), pp. 45-53. (Resumen del autor).
Delgado Corral, Concepción, "Homenaxe a Manuel Lugrís Freire: soneto inédito de Antón de Pepiño", Anuario brigantino, 29 (2006), pp. 499-502.
Fernández Costas, Xosé Manuel, Manuel Lugrís Freire: a fe na causa, A Coruña: Baía, 2006.
López, Teresa, "Os anos en Cuba de Manuel Lugrís Freire", Raigame: Revista de arte, cultura e tradicións populares, 23 (2006), pp. 12-19.
Lugrís Rodríguez, Manuel, "O espacio familiar de Manuel Lugrís Freire", Raigame, 23 (2006), pp. 6-11.
Nicolás Rodríguez, Ramón, Manuel Lugrís Freire: vida e obra, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2006.
Nicolás Rodríguez, Ramón, Manuel Lugrís Freire: biografía e antoloxía, Vigo: Galaxia, 2006.
Pillado Maior, Francisco, Manuel Lugrís Freire, A Estrada: Fervenza, 2006.
Pillado, Francisco, Na outra banda da ponte: (materiais para un espectaculo didáctico sobre Manuel Lugrís Freire), A Coruña : Diputación Provincial de A Coruña, 2006.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Algúns apuntamentos sobre a Gramática do idioma galego (1922, 1931) de Manuel Lugrís Freire", Raigame, 23 (2006), pp. 60-71.
Valcárcel, Marcos, "Manuel Lugrís Freire: A Gaita Gallega", Raigame, 23 (2006), pp. 54-59.
Vázquez-Monxardín Fernández, Afonso, "Lugrís Freire: un poeta de sentimento e loita no tránsito dos séculos", Raigame, 23 (2006), pp. 32-36.
Vázquez-Monxardín Fernández, Afonso, "Cronobiografía: Manuel Lugrís Freire", Raigame, 24 (2006), pp. 72-77.

Índices

 

Boletín da Real Academia Galega, 367 (2006). [Monográfico sobre Manuel Lugrís Freire].

Alonso Girgado, Luis, y María Vilariño Suárez, "Manuel Lugrís Freire (1863-1940): xornalista", 7-24.
González Seoane, Ernesto, "A Gramática de Lugrís na tradición lingüística galega", 25-36.
Campos Villar, Xabier, "Aproximación á narrativa de Lugrís Freire dende os paratextos", 37-58.
Lugrís Rodríguez, Manuel, "Biografía de Manuel Lugrís Freire", 59-76.
Ogando González, Iolanda, "Palabra, construción e transmisión: O teatro de Manuel Lugrís Freire", 77-104.
Tato Fontaíña, Laura, "Manuel Lugrís Freire no teatro galego", 105-120.
Axeitos Agrelo, Xosé Luis, "Lugrís Freire ou os discursos da nación", 121-126.
Neira Vilas, Xosé, "Lugrís Freire, emigrante", 127-130.
Ferro Ruibal, Xesús, "Segunda carta apócrifa de Manuel Lugrís Freire ós galegos", 131-139.


Manuel Lugrís Freire: do texto ao escenario, ed. Manuel F. Vieites.

Vieites, Manuel F., "Defensa da memoria histórica", 9-13.
Villalain, Damián, "De Diderot a Stanislavski. Breve e parcial percorrido polo teatro europeo do século XIX", 17-45.
Vieites, Manuel F., "Manuel Lugrís Freire e a creación dramática do seu tempo", 47-121.
Vieites, Manuel, "Experiencias inaugurais de formación teatral en Galicia no tempo de Manuel Lugrís Freire", 123-164.
Montenegro, Mar, y Norma Rodríguez, "A análise de textos", 167-194.
Becerra de Becerreá, Afonso, "Os piares da ponte dramatúrxica a través do teatro de Manuel Lugrís Freire", 195-236.
Domínguez Dapena, Cristina, Daniel González Salgado y Ricardo Solveira", O traballo co corpo, coa voz e coa palabra", 237-262.
González Salgado, Daniel, "O proxecto de escenificación", 263-281.


Resumen del autor

 


Campos Villar, Xabier, "A evolución ideolóxica de Manuel Lugrís Freire".

"Estudo sobre a evolución ideolóxica do autor homenaxeado no Días das Letras Galegas 2006. Manuel Lugrís Freire, no que se mostra a relación deste autor con todos os movementos de carácter galeguista do último terzo do século XIX e primeiro terzo do século XX (rexionalismo, agrarismo e nacionalismo) dende un punto de vista republicano e de esquerdas."


Reseñas

 


A: Manuel Lugrís Freire: do texto ao escenario, ed. Manuel F. Vieites.

Pascual, Roberto, Estudios humanísticos. Filología, 29 (2007), pp. 510-513.