Xose Luis Axeitos Agrelo

 

LIBROS
Axeitos, Xosé Luis y Xosé Ramón Barreiro Fernández, Manuel Murguía. Vida e obra, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2000.
Barreiro Fernández, Xosé Ramón, Xosé Luis Axeitos y Francisco Fernández del Riego, Manuel Murguía (1833-1923) : unha fotobiografía, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2000.
EDICIONES/COORDINACIONES/DIRECCIONES/PRÓLOGOS-INTRODUCCIONES
Cartas a Murguía. I (1833-1923), 2 vols., ed. Xosé Ramón Barreiro Fernández y Xosé Luis Axeitos, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2003.
Cartas a Murguía. II (1868-1885), ed. Xosé Ramón Barreiro Fernández y Xosé Luis Axeitos, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2005.
A patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández, ed. X. L. Axeitos, E. Grandío Seoane y R. Villares, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Real Academia Galega - Universidade de Santiago de Compostela, 2008.
ARTÍCULOS
Axeitos Agrelo, Xosé Luis, "Lugrís Freire ou os discursos da nación", Boletín da Real Academia Galega, 367 (2006), pp. 121-126.
Axeitos, Xosé Luís, "Epistolario de Murguía: o libro e a escrita como categoría social", A Patria enteira: Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández, ed. X.L. Axeitos, Emilio Grandío Seoane y Ramón Villares, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega/Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 729-736.