Luis Alonso Girgado

 

EDICIONES/COORDINACIONES/DIRECCIONES/PRÓLOGOS-INTRODUCCIONES
Murguía, Manuel, Escolma (cronobiografía, escolma de textos na prensa galega de Cuba, referencias hemerográficas), ed. Teresa Monteagudo Cabaleiro y Luís Alonso Girgado, A Coruña, Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2000.
Rodríguez González, Eladio, Escolma, ed. Constantino García, Luis Alonso Girgado y María Teresa Monteagudo Cabaleiro, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2001.
Actas do Comité Pro-Centenario do Nacemento de Curros Enríquez, (A Habana, 1951), ed. Luís Alonso Girgado y Carmen Fariña Miranda, colaboración de Yolanda Vidal Felipe y Dania Vázquez Matos, La Coruña, Follas Novas, 2002.
Galicia Moderna. Semanario de Intereses Generales. A Habana (1885-1890), director do proxecto, Luís Alonso Girgado; estudio introductorio e índices, Natalia Regueiro; colabora Josefa Beloso Gómez, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, 2002.
La Tierra Gallega: a Habana (1894-1896), ed. Luís Alonso Girgado y Mª Teresa Monteagudo Cabaleiro, Santiago, Consellería de Educación, e Ordenación Universitaria, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2002.
ARTÍCULOS
Alonso Girgado, Luis, "Prensa e literatura galegas na Habana (1880-1936)", Madrygal. Revistas de Estudios Gallegos, 6 (2003), pp. 21-26.
Alonso Girgado, Luis, y María Vilariño Suárez, "Manuel Lugrís Freire (1863-1940): xornalista", Boletín da Real Academia Galega, 367 (2006), pp. 7-24.